17% of survey complete.
IMAL "Innovations in Mature Adult Learning” Project

Partnerstwo IMAL (Innovations in Mature Adult Learning) - Cod.: 2013-1-PL1-GRU06-38771-6 - stawia sobie za cel: (1) identyfikację schematów decyzyjnych podejmowania nauki przez osoby dojrzałe oraz (2) wymianę najlepszych praktyk wzmacniania motywacji dorosłych (45+) do uczenia się w ciągu całego życia.

T