Il Gal Carso ha avviato alcune iniziative per coinvolgere il territorio nella definizione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027. Al percorso possono partecipare tutti: le imprese, le associazioni, i residenti nei comuni del Carso e i non residenti, tutti coloro che vogliono sviluppare idee e progetti per lo sviluppo futuro di questo territorio che si estende lungo il confine orientale del Friuli Venezia Giulia, da Sagrado fino all'Istria, passando per Trieste. Il Gal tradurrà le riflessioni, i suggerimenti e le idee raccolte in bandi con finanziamenti concreti dedicati ad imprese, enti e cittadini.
Se hai un’idea e la vuoi realizzare, se pensi di poter portare il tuo contributo per individuare l’ambito dove si possono meglio indirizzare gli investimenti, compila la scheda. Sono necessari pochi minuti, CLICCA SUL LINK!
Grazie per la tua partecipazione.

Agencija LAS Kras je sprožila številne pobude za vključitev območje v opredelitev lokalne razvojne strategije 2023-2027. V procesu lahko sodelujejo vsi: podjetja, združenja, prebivalci kraških in drugih občin; vsi, ki želijo razvijati ideje in projekte za prihodnji razvoj tega ozemlja, ki se razteza ob vzhodni meji Furlanije Julijske krajine, od Sagrada, preko Trsta, do Istre. Agencija bo zbrana razmišljanja, predloge in ideje pretvorila v razpise s konkretnimi finančnimi sredstvi, ki bodo namenjeni podjetjem, organizacijam in državljanom.
Če imate zamisel, ki jo želite uresničiti, če menite, da lahko prispevate k razvoju območja, in veste, kam je najbolje usmeriti naložbe za prihodnost, izpolnite obrazec. To vam bo vzelo le nekaj minut. Kliknite na povezavo!
Hvala za sodelovanje.

Question Title

* 1. Tra quelle citate, qual è, secondo te, la ricchezza più importante del Carso? / Katero od naštetih je po vašem mnenju najpomembnejše bogastvo Krasa?

Question Title

* 2. Oltre a quelle elencate alla domanda precedente, quale altra ricchezza del Carso, secondo te, dovrebbe essere maggiormente valorizzata? / Katero od kraških bogastev in značilnosti, poleg navedenih v prejšnjem vprašanju, bi bilo po vašem mnenju potrebno še bolj izpostaviti?

Question Title

* 3. Pensa ora al Carso tra 5 anni. Con una sola parola, riesci a raccontare come te lo immagini? / Pomislite kakšen bi lahko bil Kras čez pet let. Ali lahko z eno samo besedo opišete, kako si ga predstavljate?

Question Title

* 4. In base all'importanza che ritieni abbiano per il Carso, dai un punteggio da 1 (= per niente importante) a 5 (=molto importante) ai seguenti ambiti: / Ocenite naslednja področja od 1 (= sploh ni pomembno) do 5 (= zelo pomembno) na podlagi njihovega pomena za območje Krasa:

  1 - per niente importante 2 3 4 5 - molto importante
Sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri / Lokalna domača obrt in proizvodnja
Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari / Lokalna prehrambena proizvodnja, okrožja, kmetijske in agroživilske verige
Collaborazione transnazionale / Mednarodno sodelovanje
Comunità energetiche, bioeconomiche e modello di economia circolare / Energetske skupnosti, skupnosti biogospodarstva in krožnega gospodarstva
Biodiversità, risorse naturali e paesaggio / Biotska raznovrstnost, naravni viri in pokrajina
Servizi sociali e per il welfare / Socialne storitve 
Mobilità dolce e infrastrutture leggere / Trajnostna mobilnost in enostavna infrastruktura
Sistemi di offerta turistico, socio-culturale e ricreativa / Turistična, kulturna in rekreacijska ponudba

Question Title

* 5. Su quale tra le seguenti azioni dovrebbe puntare il Gal Carso per migliorare il territorio? (3 RISPOSTE POSSIBILI) / Na katere od naslednjih ukrepov bi se morala agencija LAS Kras osredotočiti, da bi izboljšala stanje na tem območju? (3 MOŽNI ODGOVORI)

Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T