IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČL. ZU 196/2013 IN 13. ČL. UREDBE (EU) 2016/679

1. Upravljavec osebnih podatkov
V zvezi s to izjavo je upravljavec osebnih podatkov Občina Gorica, ki skladno s 4. čl. Uredbe EU 2016/679 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov ter v zvezi s prostim pretokom osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Uredba EU”) in istočasno na podlagi 13. čl. Uredbe EU (“Informacije, ki jih je treba zagotoviti, ko osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo”) navaja naslednje informacije.
Obdelovalec osebnih podatkov je ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia.
 
“Osebni podatek” (v smislu 1. točke 4. čl. Uredbe EU 2016/679) je katerakoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 
"Obdelava" (v smislu 2. točke 4. čl Uredbe EU 2016/679) je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

2. Zbrani osebni podatki
Zbrani osebni podatki so:
- Identifikacijski podatki (ime in priimek, organizacija, e-poštni naslov, telefonska številka), ki jih dajo  osebe med pripravljalnimi dejavnostmi za kandidaturo Nove Gorice – Gorice za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025.
3. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov
Občina Gorica
Trg pred županstvom, 1 - 34170 Gorica
Tel.: +39 0481 383111
Certificirana elektronska pošta: comune.gorizia@certgov.fvg.it
 
Obdelovalec osebnih podatkov
ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
Ul. Mazzini 13 - 34170 Gorica
Tel.: +39 0481 533632
e-pošta: isig@isig.it
Certificirana elektronska pošta: isig@pec.isig.it
4. Nameni obdelave
Posredovani identifikacijski podatki se uporabijo v okviru pripravljalnih dejavnosti za kandidaturo Nove Gorice-Gorice za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, za vključitev kulturnih društev in občanov s skupno pripravo projektov.
Podatki se posredujejo tretjim osebam samo, če je to nujno in koristno za doseganje namenov, pri tem se upoštevajo posebne izjave, podane v smislu 13. čl. ZU 196/03 in 13. čl. Uredbe (EU) 2016/679;
 
5. Načini obdelave
Podatki se obdelujejo s pomočjo informacijskih sistemov, ob upoštevanju zgoraj navedenih opredelitev in namenov, vsekakor pa posebej za to nalogo zadolžene osebe zagotavljajo varnost in zaupnost podatkov.
Upoštevajo se posebni varnostni ukrepi za onemogočanje izgube podatkov, nezakonite in nepravilne uporabe podatkov ter nedovoljene dostope do podatkovnih baz.
Vse osebe, vključene v obdelavo podatkov, so osebno zadolžene in pooblaščene za obdelavo, pri tem morajo spoštovati zakonske predpise o varstvu zasebnosti, poleg tega pa tudi predpise o varovanju poklicnih in poslovnih tajnosti.
 
6. Prenos podatkov v državo izven EU
Upravljavec osebnih podatkov NE posreduje izven ozemlja EU.
 
7. Obdobje hrambe osebnih podatkov
Podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namenov, za katere so bili podatki zbrani ali naknadno obdelani, skladno z zakonsko določenimi obveznostmi.
 
8. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do takšnih podatkov,  oziroma popravek ali izbris, oziroma omejitev obdelave in pravico do ugovora obdelavi, poleg tega ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov. 
Za informacije o načinu vlaganja pritožb v zvezi z uveljavljanjem zgornjih pravic pošljite elektronsko sporočilo na naslov: isig@isig.it
V primeru, da so nameni upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov takšni, da je potrebna privolitev, ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče tako, da pošlje ustrezno sporočilo na naslov isig@isig.it.
Skladno s 7. čl. Uredbe EU preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, še posebej kar zadeva objavo v revijah, knjigah, prospektih, knjižicah in digitalnih dokumentih.
Na podlagi določb 7. člena Uredbe (EU) 2017/679, podpisani:

Question Title

* 1.
Izjavlja, da je prebral in v celoti razumel te informacije in soglaša z obdelavo njegovih identifikacijskih podatkov v okviru vprašalnika
"GO! 2025 Evropska prestolnica kulture - projektni predlogi", za namene in v skladu s postopki, opredeljenimi v politiki zasebnosti
(* Privolitev je obvezna)

T