• English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Kiswahili
 • Polski
 • Português
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • ไทย
 • 日本語
 • 한국어

ที่รัก,
     เราใคร่ขอความร่วมมือจากท่านอาศัยแบบสำรวจ ซึ่ง ในความคิดริเริ่ม กับคณะ ในการเตรียมประชุมสมัชชาครั้งที่ 24 ในเดือนกันยายน 2020.
     การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อยู่ท่ามกลางเยาวชน และสามารถในการส่งเสริมชีวิตของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาเติบโต ดูแลเอาใจใส่เขาอบรมพวกเขา เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนสามารถค้นพบแผนการของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา และเจริญชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับ คุณพ่อบอสโก และ มาเดอร์มัสซาแรลโล ซึ่งได้เป็นผู้ก่อตั้งคณะ .
      ขอให้ท่านอ่านคำถามอย่างตั้งใจและตอบคำถามทุกข้อ ด้วยการคิดและไตร่ตรองอย่าง ดีที่สุด.
     แบบสำรวจไม่ระบุชื่อ.
             เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ !!!

T